คำแถลงนโยบาย

ของ นายสาคร  อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ.  2565

วันที่  12  มกราคม  2565  เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง     

 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  ที่เคารพ

              ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  กระผม นายสาคร อาจรักษา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นั้น

 

              เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 กระผม  นายสาคร  อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงแห่งนี้ โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง โดยมีนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

 

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และขยายระดับ
        การสอนไปสู่ช่วงชั้นปฐมวัย (อนุบาล)

1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการศึกษาในสถานศึกษาปกติ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพทุกสาขาอาชีพในการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการและด้านอื่นๆ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน

2.3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

2.4 ให้ความรู้และส่งเสริมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

3.2 จัดให้มีและพัฒนาระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามกำลังงบประมาณ

3.3 จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

3.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่         

4. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการ

4.1 ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่และกำลังงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก

4.2 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิดจะได้รับเงินสวัสดิการตรงตามกำหนดทุกเดือน

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ  และเกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว

4.4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

4.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 รณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเรือนประชาชน สถานที่สาธารณะ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ภาวะมลพิษทางอากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

5.3 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการผลิตพืชปลอดภัย

6. นโยบายด้านสาธารณสุข

6.1 บริหารจัดการการเก็บขยะให้รวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยการจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ

6.2 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงโดยเน้นการออกกำลังกายและการควบคุมดูแลด้านโภชนาการ

6.3 ควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวโดยการคุมกำเนิด

6.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศ

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

        7.1 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ
        ความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

7.3 นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน   โดยการจัดสวัสดิการให้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.5 กำหนดแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์ชาติ

8. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.1 พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรวมถึงจิตอาสาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมต่อการเผชิญเหตุและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8.2 จัดให้มีหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

9. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา

9.1 ปรับปรุงพัฒนาบริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลในพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนันทนาการและการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

        จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนา อยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ  ด้าน

        กระผม นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงเป็นสำคัญ