แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 34
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 32
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 237
แบบใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว 172
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย 96
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 110
แบบร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 121
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 108
แบบใบลาพักผ่อน(กรณีเดินทางไปต่างประเทศ) 180
แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ 120