แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 4
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 13
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 166
แบบใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว 139
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย 82
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 85
แบบร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 108
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 92
แบบใบลาพักผ่อน(กรณีเดินทางไปต่างประเทศ) 165
แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ 110