แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีลงนาม MOU "การจัดตั้งศูนย์และบริหารจัดการศูนย์พักคอยฯ" 2
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๔ 2
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 1
ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ วังตาผิน กลุ่มบ้านหลังคาแดง 8
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 1
บริการสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 3
ศูนย์พักคอยตำบลปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 21
บริการสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 16