แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ้างงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ปลวกแดงต่อเนื่องระยะเวลา 55 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561-เดือนกันยายน 2565) 67
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจ๊นิ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 105
โครงการขุดบ่อน้ำลึกบริเวณกลุ่มบ้านนายเกียรติศักดิ์ จุทะนิน หมู่ที่ ๓ 102
โครงการขุดบ่อน้ำลึกบริเวณกลุ่มบ้านนางหลอม หมู่ที่ ๓ 101
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวัดชากมาลัย หมู่ที่ ๒ ตำบลปลวกแดง 86
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 104
ป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟ จำนวน ๖ ป้าย 157
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบฉุกเฉิน จำนวน ๖ ป้าย 162
ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนายบ้านปราบ-อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 145
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนายทางเข้าหมู่บ้านชากมาลัย หมู่ที่ ๒ 121