แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ้างงานกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ 39
จ้างงานเก็บขนขยะมูลฝอยของ อบต. ระยะเวลาต่อเนื่อง ๕๕ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ถึงกันยายน ๒๕๖๕) 47
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายบุญลือค้าของเก่า-ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ 47
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในซอยวังแขยง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 47
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนระเวิง-รอบอ่างฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 53
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 52
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมู่ที่ ๖ 60
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านป้าดี หมู่ที่ ๕ 53
โครงการซ่อมแซมฝ้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ 55
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังแขยง - ครัวนายแดง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ 55