แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายบุญลือค้าของเก่า-ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ 61
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในซอยวังแขยง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 65
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนระเวิง-รอบอ่างฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 76
ประกวดราคาจ้างงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต. ต่อเนื่องระยะเวลา ๕๕ เดือน 71
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมู่ ๖ 85
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายวังตาผิน ซอย๒ ,เกาะกลางสี่แยกลุงอุ้ย หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลปลวกแดง 92
โครงการตีเส้นจราจรสายปลวกแดง-มาบเตย ,วังตาผิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ , ๖ 92
โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๑-๖ 95
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคซาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ 99
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 108