แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายบุญลือค้าของเก่า-ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ 51
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในซอยวังแขยง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 54
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนระเวิง-รอบอ่างฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 56
ประกวดราคาจ้างงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต. ต่อเนื่องระยะเวลา ๕๕ เดือน 57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมู่ ๖ 71
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายวังตาผิน ซอย๒ ,เกาะกลางสี่แยกลุงอุ้ย หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลปลวกแดง 75
โครงการตีเส้นจราจรสายปลวกแดง-มาบเตย ,วังตาผิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ , ๖ 80
โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๑-๖ 80
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคซาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ 87
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 90