คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน