มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง