(คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง)

ประวัติผู้บริหาร

1. นายสาคร อาจรักษา  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประวัติ

2. นายวันชัย  ฐานบำรุงรักษ์  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 1 ประวัติ

3. นายชัยยศ  สุมณฑา  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 2 ประวัติ

4. นายภาคิน  กฤตยาวสุกุล  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประวัติ