แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แจ้งกำชับมิให้เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือ ในสถานที่ราชการ 333
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ 878
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 517
การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ (ของวันทำการ) 478
กำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 253
การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 593
ประกาศ อบต.ปลวกแดง เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องการให้บริการประชาชน 441
แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ 2358