แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๗ 183
พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 179
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ 225
แจ้งกำชับมิให้เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือ ในสถานที่ราชการ 287
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ 784
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 477
การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ (ของวันทำการ) 433
การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 548
ประกาศ อบต.ปลวกแดง เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องการให้บริการประชาชน 403
แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ 2281