แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๗ 139
พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 131
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ 190
แจ้งกำชับมิให้เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือ ในสถานที่ราชการ 252
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ 675
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 423
การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ (ของวันทำการ) 378
การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 503
ประกาศ อบต.ปลวกแดง เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องการให้บริการประชาชน 372
แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ 2188