แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 142
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง 237
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 202
ประชาสัมพันธ์ "ช่องทางการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต" อบต.ปลวกแดง 289
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๗ 142
พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 134
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ 192
แจ้งกำชับมิให้เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือ ในสถานที่ราชการ 255
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ 684
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปลวกแดง 425