แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับรองผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 98
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 128
ประชาสัมพันธ์ "ช่องทางการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต" อบต.ปลวกแดง 253
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๗ 95
พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 107
โปสเตอร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย 123
แผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย 182
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ 165
แจ้งกำชับมิให้เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือ ในสถานที่ราชการ 200
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ 459