แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 65
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 69
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 87
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 76
ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง 106
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 125
แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ 89
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 92
รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก "อปท.ใสสะอาด เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมต้านคอร์รัปชั่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 58
ประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น "ผอ.กองช่าง" 58