แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ 21
กำหนดการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านและการประชุมประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 18
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 18
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 22
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 46
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง อบต.ปลวกแดง 40
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 38
การให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทยและกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล 38
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 38
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 43