แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 43
แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒ 37
รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 38
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... 52
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง 48
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 41
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 44
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 44
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๒ 51
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ 43