แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 26
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 27
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 41
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 32
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี 43
ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง 68
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 68
แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ 44
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 49
รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก "อปท.ใสสะอาด เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมต้านคอร์รัปชั่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 29