แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 28
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) 24
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง 37
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 9
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 5
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 22
การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 13
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 26
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 13
ประกาศผลการประเมินตนเอง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ อบต. พ.ศ.๒๕๖๓ 14