ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕