หนังสือ ที่ รย ๗๕๕๐๑/๐๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินการซ่อมแซม