คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง