ทำความรู้จักฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จัก #ฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✦
***  เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ *** 
 
1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว : เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการควบคุมการปล่อยสารเคมีหรือการสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในขั้นตอนการผลิต การขนส่งและการใช้งาน รวมถึงไม่เป็นภาระในการกำจัดหลังการใช้งาน
2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 : เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า 
3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรสภาพ : เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก : เป็นสัญลักษณ์ที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำมาจากแหล่งไม้ที่ได้รับการรับรองแล้วจริงๆ ว่าแหล่งที่มาของใยไม้มาจากป่าที่ได้รับการควบคุมหรือมีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยา
5. สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ : เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ขึ้นมา
 
ทั้ง 5 สัญลักษณ์นี้เป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าที่เราเลือกอุปโภคบริโภค เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคแบบเดิมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✦
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง