ประกาศผลการประเมินตนเอง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ อบต. พ.ศ.๒๕๖๓