รายงานผลการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓