ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธที่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.