มาตรการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง