ประกาศ และประชาสัมพันธ์ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน