การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองมลพิษ PM๒.๕ อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน