แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒

 

โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พัก และร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้