รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก "อปท.ใสสะอาด เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒