ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)