ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อบต.