แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน