• พิมพ์

กำหนดการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒