แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ตำบลปลวกแดง