ผลการประกวดนิยามคำว่าแม่ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีฯ ประจำปี ๒๕๖๑