รับรองผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐