แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35
ประกาศปรับปรุงคู่มือประชาชน 19
มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง 18
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 21
แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒ 19
รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 19
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... 32
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 29
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง 27
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 24