แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ 0
รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 20
ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) 9
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 30
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 42
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 35
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 30
แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ 44
การชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการของกรมการปกครองและกรณีการดำเนินคดีกับผู้นำกลุ่ม(แซะห์) ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงชาวไทยมุสลิม ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์ 56
ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้านและการประชุมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๖๒ 67