แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส 8
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง อบต.ปลวกแดง 16
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 19
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 20
การให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทยและกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล 21
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 22
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 17
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 18
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (๒๑ พ.ย.๖๑) 26
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับประชาชน) 32