แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ เปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในวันหยุดราชการ 10
ประกาศให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 20
รายงานความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน นายวิสูตร ใยเยี่ยม 14
หนังสือ ที่ รย ๗๕๕๐๑/๐๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินการซ่อมแซม 12
ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 32
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ตามคู่มือสำหรับประชาชน 25
ประกาศ ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง 14
งดใช้สนาม และจุดบริการออกกำลังกายทุกประเภท ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 40
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... 29
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563) 21