แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ฯลฯ 3
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 7
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๑๓-๑๐-๖๐) 49
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง 56
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 22
รับรองผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 35
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 60
ประชาสัมพันธ์ "ช่องทางการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต" อบต.ปลวกแดง 114
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ 56