แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 5
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ยกฐานะ และ เปลี่ยนแปลงชื่อ อบต.ปลวกแดง เป็น เทศบาลตำบล 24
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 26
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 23
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ 29
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 57
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ 75
รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 78
ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) 91
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 71