แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการประกวดนิยามคำว่าแม่ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 5
รายงานผลการศึกษาวิจัย "ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 9
รายชื่อแม่ดีเด่น สตรีดีเด่น และลูกกตัญญู ตำบลปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๑ 37
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 33
เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.................. 43
เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....... 33
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 160
โครงการประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 33
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 30
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 30