แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๒๕-๓-๒๕๖๓) 82
รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5
มาตรการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 25
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในที่ทำการ อบต.ปลวกแดง 9
ประกาศ!!! งดการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันไหลปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 1
รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 4
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 10
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๙๒ 9
คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15