แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 1
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 9
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๒ 18
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 13
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ 9
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่น เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 9
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 6
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๓ 12
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒ 15
หลักเกณฑ์การประกวดถ่ายภาพโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว 19