แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 110
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการ คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 98
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 99
รายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 107
รายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 87
รายงานผลสมาชิกสภาฯ ปี ๒๕๖๑ 112
รายงานผลการแปรญัตติข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ 89
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 124
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 105
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการฯ ปี ๒๕๖๑ 101