แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 73
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการ คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 69
รายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 63
รายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 62
รายงานผลสมาชิกสภาฯ ปี ๒๕๖๑ 77
รายงานผลการแปรญัตติข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ 62
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 88
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 67
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการฯ ปี ๒๕๖๑ 62