รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัย ครั้งที่ ๑ (การประชุม ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒