รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒