ายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒