แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 76
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๓ 25
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 240
แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 278
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐ 592
กำหนดเปิดสมัยประชุมสภา อบต.ปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๘ 654
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 623
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ 607
การขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 1961
การเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 901