ใบตรวจกิจกรรม ๗ส (แบบฟอร์มที่ ๔) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑