วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต. จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมายติดตามงานของส่วนราชการ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับพนักงานที่มีคุณงามความดี เก็บของได้และส่งคืนเจ้าของ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1339609179434650.1073742562.100001567434130&type=3&__mref=message_bubble

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. กองสวัสดิการสังคม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ "การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร" ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์...
๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง 
 ๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1340361292692772.1073742563.100001567434130&type=3&__mref=message_bubble