ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ไหว้ขอพรพระพรหมประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ้อมทำบุญตักบาตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1678301235565441.1073742809.100001567434130&type=3

 

 

 

 

ในวันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง พร้อมด้วย นายอรรถพันธ์ รักษ์พลเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน และเยาวชนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1312338152161753.1073742543.100001567434130&type=3

เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้การศึกษา บ่มเพาะสติปัญญาให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้ยังต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง มีเหตุผล และมีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทุกคนต้องรู้ค่านิยมไทยทั้ง ๑๒ ประการ เพื่อจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ประพฤติชอบ มีความกตัญญู อ่อนน้อม อ่อนโยน มีความรัก ความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย 
เนื่องด้วยในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ อบต.ปลวกแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดการ ดังนี้....
- เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
- เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม เกมส์ การละเล่นจากซุ้มต่างๆ 
- เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนายสาคร อาจรักษา นายก อบต. กล่าวรายงานฯ และ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง กล่าวเปิดงานฯ
- เวลา ๑๖.๕๐ น. การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และ แดนเซอร์ หมู่ที่ ๑-๖ ,ตอบปัญหาชิงรางวัล ,แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ,นิทรรศกาลความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
**หมายเหตุ** ให้เด็กๆ ทุกคนเตรียมภาชนะสำหรับใส่อาหาร น้ำดื่ม มาเอง โดยรณรงค์งดการใช้โฟมใส่อาหารภายในงาน และเด็กไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลปลวกแดง จะไม่มีสิทธิ์จับสลากของขวัญ ของรางวัลในปีนี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1307825402613028.1073742537.100001567434130&type=3&__mref=message_bubble