งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น พนักงาน อบต.ปลวกแดง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท NPC มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งเป็นการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ปลวกแดง สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ เป็นการช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1388902951171939.1073742608.100001567434130&type=3

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทำพิธีเปิดโดย นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมพิธีลงนาม MOU ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1421156121279955.1073742628.100001567434130&type=3

.ในวันที่ ๒ -๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของแกนนำเด็กฯ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้นำ การพูด การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สามารถแสดงความสามารถ ความคิดเห็น ศักยภาพที่มียู่ได้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1431999530195614.1073742640.100001567434130&type=3