.ในวันที่ ๒ -๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของแกนนำเด็กฯ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้นำ การพูด การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สามารถแสดงความสามารถ ความคิดเห็น ศักยภาพที่มียู่ได้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1431999530195614.1073742640.100001567434130&type=3

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปลวกแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย ติดตาม งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1432713916790842.1073742641.100001567434130&type=3

ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1430644846997749.1073742637.100001567434130&type=3