วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปลวกแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย ติดตาม งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1432713916790842.1073742641.100001567434130&type=3

ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1430644846997749.1073742637.100001567434130&type=3

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป อบต.ปลวกแดง นำโดย นางพัชรดา วิทยาลัย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) LPA ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1436654993063401.1073742644.100001567434130&type=3