แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตามมาตราฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ของ อบต.ปลวกแดง ในวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๙ ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ปลวกแดง เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างของ อบต.ปลวกแดง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแผนป้องกันฯ รวมทั้งช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.ปลวกแดงได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง นำโดยนายอรรถพันธ์ รักษ์พลเมือง ปลัด อบต.ปลวกแดง เป็นประธาน