วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป อบต.ปลวกแดง นำโดย นางพัชรดา วิทยาลัย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) LPA ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1436654993063401.1073742644.100001567434130&type=3

วันจันทรที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สภา อบต.ปลวกแดง กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ โดยนายไพฑูรย์ ญาติเจริญ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทนประธานสภาฯ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1417767408285493.1073742627.100001567434130&type=3

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต. จัดประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการรับทราบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการมอบหมายติดตามงานของส่วนราชการ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1437911879604379.1073742645.100001567434130&type=3