องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง กำหนดจัดทำโครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา จัดขึ้น ณ วัดไพรสณฑ์ ตำบลปลวกแดง ๒. พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปถวายวัดไพรสณฑ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งขบวนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดไพรสณฑ์ ตำบลปวกแดง