บริการสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ฯลฯ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

รูปภาพเพิ่มเติมกดที่นี่