วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง นำโดย นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง นายอรรถพันธ์ รักษ์พลเมือง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป